Logo
hotline Hotline: - 0985 510 188

Giá trị cốt lõi - Triết lý kinh doanh

Calender Ngày đăng: 08:59 14/09/2017
Calender Lượt xem: 1.376
Cỡ chữ minus plus
- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.
- Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.
- Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển.
- Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp